Za pomoč pokličite 112 | E-pošta: info@pgdprozin.si

Naš prosti čas za vašo varnost

Zakonodaja

Delo gasilcev vse bolj predpisuje zakonodaja na področju Zaščite in reševanja – aktualna zakonodaja – zakoni, pravilniki, uredbe.

Krovni dokument

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015

Zakoni

Zakon o gasilstvu

Zakon o društvih (ZDru-1-UPB2)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o društvih

Zakon o varstvu pred požarom (03-2007)

 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1) – UL RS 51-2006

Zakon o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1)

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-UPB3)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvene varstvu in zadravstvenem zavarovanju (76-2008)

Pravilniki

Pravila gasilske službe (PGS) 2010

Posebna pravila GS prostovoljnih gasilcev

Pravilnik o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Pravilnik o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (65-2007)

Pravilnik o gasilskih uniformah, oznakah, činih, opremi ter izkaznicah (95-2007)

Pravilnik o požarnem varovanju (107-2007)

Pravilnik o spremembah in Dopolnitvah Pravilnika požarni varnosti v stavbah

Pravilnik o vozniških dovoljenjih

Pravilnik o kakovosti storitev za enotno evropsko številko za klice v sili 112

Pravilnik o letnih proročilih društev za leto 2007

Uredbe

Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč

Uredba o Nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravlajnjem nalog zaščite, reševanja in pomoči – spremembe

 

DONIRAJTE

Donacija 2014

DOGODKI

Grafični prikaz dogodkov

PGD Prožinska vas

Prožinska vas 33,
3220 ŠTORE

Telefon: 03 577 11 02
Elektronska pošta: info@pgdprozin.si

Matična številka: 5115701
Davčna številka: 11694548