Za pomoč pokličite: 112  | E-pošta: info@pgdprozin.si

Zgodovina

Prožinska vas leži na meji občine Štore in Šentjur ter zavzema nižinski in hriboviti predel ob cesti, železnici in reki Voglajni. Kraj je precej gosto naseljen.

Misel na ustanovitev gasilskega društva se je porodila leta 1937. Društvo naj bi varovalo hiše in gospodarska poslopja pred požarom ter nudilo vaščanom kulturno razvedrilo. V juliju 1937 je nastal v vasi požar, ki je popolnoma uničil gospodarsko poslopje. Vaščani so le nemo opazovali ognjene zublje in pričakovali pomoč, ki pa ni prišla. Požar je pospešil ustanovitev domačega gasilskega društva.

Ustanovutev čete P.g.č Prožin-Vrbno 1398

Na pobudo Franca Ferenčaka so sklicali vaški sestanek pri posestniku Francu Grčarju v Prožinski vasi. Izvolili so 6-članski pripravljalni odbor, ki bi naj pripravil vse potrebno za ustanovitev gasilskega društva.

Do konca leta 1937 je pripravljalni odbor pridobival člane in zbiral denar pri posestnikih, ki so bili pripravljeni pomagati društvu. Ustanovni občni zbor gasilskega društva je bil 2. 2. 1938 ob navzočnosti 32 vaščanov in dveh predstavnikov gasilske Župe iz Celja. Na občnem zboru so izvolili vodstvo gasilskega društva: za predsednika Franca Krajška, za poveljnika Franca Ferenčaka, za tajnika Franca Oberžana in druge odbornike. Izvoljeni upravni odbor je imel nalogo, da strokovno izvežba člane in še naprej zbira denar za nakup gasilnega orodja, predvsem motorne brizgalne.

Prva prireditev gasilskega društva je bila 16. julija 1939, ko so prevzeli novo motorno brizgalno. S prispevki botrov in s podporo vaščanov ter uspelo prireditvijo so lahko plačali motorno brizgalno in kupili še nekaj cevi. S pridobitvijo gasilnega orodja in opreme se je povečalo zanimanje članstva, saj so si sami kupili svečane gasilske uniforme.
Gasilno orodje in oprema je bila takrat pri posestniku Ivanu Oberžanu, vse do leta 1941. Na občnem zboru leta 1940 so sklenili, da bodo pričeli z gradnjo gasilskega doma, kar jim je v letu 1941 preprečil okupator. Med okupacijo je bilo delo v gasilskem društvu zelo okrnjeno, zmanjšalo se je število članstva, društvo pa so vodili od okupatorja postavljeni ljudje.

Po osvoboditvi je Franc Ferenčak zbral preživele člane in pridobil nove ter je tako gasilsko društvo zopet oživelo. Gasilci so dobili svoje prostore v stanovanjski hiši v lasti ljudskega premoženja v Prožinski vasi 32. Ker niso uspeli dobiti lastninske pravice do zgradbe, so se odločili za gradnjo novega gasilskega doma. Lotili so se težke naloge. Leta 1947 so dobili zemljišče ter s prostovoljnim delom postavili leseno uto 6 x 4 m, katero so dobili od železnice. V ta prostor so spravili motorno brizgalno ILO ter orodje in drugo opremo. Za prevoz jim je služil orodni voz, katerega so člani leta 1948 izdelali sami. Voz še sedaj služi svojemu namenu, lesena kolesa so zamenjali z gumijastimi.

Naslednja leta se je gasilsko društvo s težavami prebijalo. Potrebovali so denar za nakup raznih gasilnih potrebščin. Denarja pa ni bilo, razen tistega od prireditev in nekaj dotacije. Zato so morali s prostovoljnim delom čim več narediti. Želeli so razširiti uto – gasilski dom. To jim je uspelo, ko so okrog leta 1952 leseno uto podaljšali za 12 m. Znotraj so uto pozidali z opeko, zraven pa postavili stolp za sušenje cevi. Člani so se strokovno usposabljali ter pridno vadili svoje desetine. V društvo je pristopilo nekaj novih članov, z vključitvijo deklet in žena se je društveno življenje poživilo.
Gasilci pa niso bili zadovoljni s tem kar so imeli. V začetku leta 1960 so skopali klet in jo tudi dogradili. Naslednje leto so prizidek spravili pod streho. Notranjost doma so dokončali v naslednjih dveh letih. V tem času so kupili tudi nekaj cevnega materiala, prirejali razne verižne vaje, se udeleževali raznih tekmovanj in drugih prireditev.

Že dolgo je tlela v gasilcih želja, da bi leseni del podrli ter postavili novega. To so uresničili v letu 1972, ko so v maju podrli ta del ter do avgusta spravili gasilski dom pod streho. Še isto leto so dokončali notranje prostore. To leto so v društvo dobili prve gumirane cevi, 150 m C in 120 m B ter drugo osebno opremo.


Leta 1974 so slovesno prevzeli novo motorno brizgalno s pripadajočim orodjem.
Vsa leta so gasilski dom znotraj in zunaj dograjevali ter ga leta 1975 slovesno izročili svojemu namenu. Opravili so preko 9000 ur prostovoljnega dela, saj so bila vsa dela razen fasade opravljena udarniško. Material za zidavo so dobili iz starih hiš v Štorah, odstopila jim ga je Železarna. Les za ostrešje so darovali kmetje od Šentjanža do Vrbnega.

Leta 1976 so zopet slavili. Prevzeli so nov gasilski avtomobil, katerega so zelo pogrešali. Leta 1982 so prevzeli novo motorno brizgalno – 800 lit. Ob tej priložnosti so svojemu namenu predali tudi avto Land-Rover, katerega so kupili že leta 1977 in ga s prostovoljnim delom svojih članov obnovili za gasilske namene. Leta 1983 so postavili pred gasilskim domom barako, ki jim služila za razne prireditve ter shrambo miz in klopi.

Leta 1988, ob 50-letnici društva, so zgradili garažo in prevzeli gasilsko avtocisterno. Leta 1996 so s pomočjo krajanov in Občine Štore dobili novo gasilsko vozilo Mercedes Sprinter – GV1. Leta 1998 so slavnostno prevzeli tudi novi prapor in prebarvali fasado gasilskega doma. V tem času so prodali staro terensko in orodno vozilo. Velik finančni zalogaj je predstavljala tudi na novo urejena učilnica v gasilskem domu, kjer predvsem zadnja leta s pomočjo sodobnih pripomočkov pridobivajo nova znanja tako mlajši kot tudi starejši člani. Učilnico uporabljajo tudi ostala društva za predavanja in izobraževanja.

Leta 2004 so v gasilsko vozilo namestili dva dihalna aparata in uredili nadgradnjo vozila ter usposobili člane za uporabo leteh. Leta 2006 so namesto dotrajane barake postavili novo uto za shranjevanje miz, klopi in starega gasilskega voza, dve leti kasneje pa dokončno opremili svojo multimedijsko učilnico, Občina Štore pa je poskrbela za e-točko, s pomočjo katere je za krajane zagotovljen dostop do spleta. Leto kasneje so s pomočjo sredstev Občine Štore uredili streho na gasilskem domu in garaži, sami pa obnovili in povišali gasilski stolp, ki krasi gasilski dom in kraj.

Društvo je skozi zgodovino veliko pozornosti posvečalo gasilskim tekmovanjem, saj so tako pridobljena znanja osnova operativnega gasilskega delovanja. Enote so sodelovale na več državnih tekmovanjih in tekmovanjih v tujini, najbolj pa so ponosni na sodelovanje na gasilski olimpijadi v Berlinu leta 1993, ki je bila prva, katere so se udeležile ekipe iz Slovenije po osamosvojitvi. Ekipa je delovala pod mentorstvom Ivana Stojana, sestavljali pa so jo Leon Mulej, Franc Majoranc, Roman Golež, Jani Korez, Jože Majoranc, Marjan Žmahar, Ivan Stojan ml., Martin Divjak, Jani Glavač, Roman Pušnik in Stani Mulej.

V zadnjih letih so v društvu veliko pozornosti posvetili izobraževanju in usposabljanju operativnih gasilcev in gasilk, tako da že danes dosegajo zahtevano raven usposobljenosti glede na kategorijo društva. Zgodovino društva so najprej pisali člani z udarniškim delom in krajani z materialno in finančno pomočjo. Tako so zgradili gasilski dom in sčasoma pridobivali potrebno opremo za intervencije. V Prožinski vasi že ves čas razvoja gasilstva skrbijo tudi za povezovanje vaščanov. V prostem času so poleg izvajanja operativnih nalog prirejali tudi kresovanja, moto dirke, silvestrovanja, maškarade, izlete. Poleg gasilske veselice prirejajo vsako leto tudi materinski pohod, raznovrstne aktivnosti za mladino in letni občni zbor.

Predsedniki PGD Prožinska vas

1938 – 1957 –  Franc Krajšek

1958 – 1959 – Andrej Kramperšek

1960 – 1961 – Jože Ferlič

1962 – 1963 – Andrej Kramperšek

1964 – 1965 – Jože Ferlič

1966 – 1969 – Ivan Šuster

1970 – 1971 – Marjan Tržan

1972 – 1975 – Ivan Stojan

1976 – 1977 – Zdravko Kroflič

1978 – 1983 – Ivan Stojan

1984 – 1985 – Franc Hrovat

1986 – 1987 – Marjan Tržan

1988 – 1997 – Ivan Stojan

1998 – 2012 – Marjan Tržan ml.

2013 – 2023 – Marko Kroflič

2023 – Lidija Salobir

Poveljniki PGD Prožinska vas

1938 – 1963 – Franc Ferenčak

1964 – 1965 – Slavko Špes

1966 – 1969 – Marjan Tržan

1970 – 1973 – Stane Ferenčak

1974 – 1975 – Albin Jazbec

1976 – 1977 – Marjan Tržan

1978 – 1979 – Branko Škoberne

1980 – 1981 – Martin Žnidar

1981 – 1986 – Janko Hrovat

1987 – 2008 – Martin Žnidar

2008 – 2012 – Franc Hrovat

2013 – 2023 – Valter Popovič

2023 – Benjamin Kroflič

Tajniki PGD Prožinska vas

1938 – 1963 – Franc Oberžan

1964 – 1965 – Ivan Šuster

1966 – 1971 – Tomaž Kobal

1972 – 1975 – Branko Škoberne

1976 – 1977 – Anton Oberžan

1978 – 1983 – Marija Stojan

1984 – 1985 – Lidija Škorc

1986 – 1997 – Stojan Marija

1997 – 2002 – Marjan Tržan

2003 – 2012 – Marko Kroflič

2013 – Maja Popovič